Charakterystyka inwestowania w obligacje

0

Bezpieczne inwestowanie jest marzeniem nie jednego inwestora. W jaki jednak sposób je spełnić? Najbezpieczniejszym sposobem oszczędzania są depozyty bankowe, lokaty i konta oszczędnościowe. Ich analogię dla inwestowania w pewnych warunkach stanowią obligacje.inwestowanie w obligacje

Obligacje, czyli papiery dłużne, przez wielu stanowią o najbezpieczniejszym sposobie inwestowania. Tak jest w istocie, choć muszą sprzyjać ku temu odpowiednie warunki rynkowe, aby inwestycje finansowe przyniosły oczekiwany zysk.

Obligacje

Obligacje są papierami wartościowymi oferowanymi na rynku przez emitenta: skarb państwa, przedsiębiorstwo, czy też korporację, bądź osobę fizyczną. W zamian za pożyczkę, którą jest suma wpłacana przez kupca (obligatariusza), emitent zobowiązuje się do odkupienia obligacji po określonym czasie, zazwyczaj ustalając dla siebie przydatne warunki spłaty. Spłata może odbywać się na koniec okresu zapadalności, bądź w postaci odsetek spłacanych w określonych okresach czasu. Dodatkowo spłata obligacji może częściowo przebiegać w formie świadczenia niepieniężnego, choćby poprzez możliwość wymiany obligacji na akcje przedsiębiorstwa.

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w papieru dłużne wymaga wykonania odpowiedniego rozeznania na rynku. Ich rentowność nie zawsze okazuje się tak wspaniała, jak prezentują to reklamy i foldery emitentów. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku depozytów bankowych, wartość zysku z obligacji zależna jest od podanego oprocentowania, bądź to stałego, bądź zmiennego. W innych przypadkach zysk może zależeć od wartości zysku przedsiębiorstwa, które zapożyczyło się na określony cel.

Inwestycje w obligacje wiążą się jednak również z pewnym ryzykiem, związanym z niewypłacalnością emitenta obligacji. Stąd najbezpieczniejsze są papiery skarbu państwa, a nawet największych korporacji. To bezpieczeństwo to jednak niższy zysk.

Warto również zwrócić uwagę, że wartość jaką posiadają obligacje wzrasta wraz ze spadkiem stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej, choć obligacje o zmiennym oprocentowaniu nie wyglądają tu tak samo dobrze, jak te o oprocentowaniu stałym. W sytuacji, gdy finanse osobiste wymagają od inwestora wcześniejszej sprzedaży obligacji, obligacje o oprocentowaniu stałym, które jest wyższe niż oferowane w tym samym czasie przez emitentów, osiągają lepsze ceny.

Wybór obligacji wymaga od inwestora dość dokładnej analizy rynku, jeśli mają one przynieść zysk. Analiza ta jest tym ważniejsza, jeśli zysk ma znacznie przewyższać wartość inflacji. Z pomocą mogą przyjść tu fundusze inwestycyjne lokujące pieniądze w papierach dłużnych. Istotne są jednak umiejętności pracowników funduszu, aby i oni nie popełnili błędu lokując finanse w zbyt ryzykownych przedsięwzięciach.

Skomentuj